POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

www.eftimiediamandescu.ro

 

 

 

Dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, precum și încrederea pe care ne-o acordați sunt importante pentru noi și, de aceea, prin această Politică de confidențialitate (²Politică²) vă furnizăm informații importante despre modul în care noi, Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca gestionăm datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră sau pe care ni le puneți la dispoziție, de aceea vă rugăm să citiți cu atenție pentru a înțelege în ce scopuri și ce date cu caracter personal prelucrăm, precum și toate drepturile de care dispuneți cu privire la datele dumneavoastră, în conformitate cu Regulamentul 2016/679 privind protecția datelor cu caracter personal și dispozițiile naționale în materia protecției datelor cu caracter personal.

 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică și să contactați Responsabilul nostru cu Protecția Datelor dacă doriți detalii cu privire la prelucrările efectuate sau la modificarea alegerilor dumneavoastră. Vă rugăm să verificați actualizările acestei Politici.

 

În cazul în care aveți nelămuriri cu privire la prezenta politică sau modul de utilizare a datelor dumneavoastră, vă stăm la dispoziție și ne puteți contacta în scris, având următoarele date de contact:

Denumirea instituției: Spitalul de Psihiatrie „Eftimie Diamandescu” Bălăceanca

Adresa: Comuna Cernica, Bălăceanca, str. Gării, nr 56, jud. Ilfov

Mail: gdpr@eftimiediamandescu.ro

De la momentul primirii cererii, vom formula un răspuns în termen de o lună.

 

Ne angajăm să vă respectăm confidențialitatea și dreptul dumneavoastră la intimitate și viață privată, respectând toate legile și reglementările europene și naționale aplicabile protecției datelor, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 („GDPR”).

 

 

Definiții:

 

În cadrul prezentei Politici sunt utilizați termeni având următoarele semnificații:

date cu caracter personal” – orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

 

prelucrare” – orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

 

creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

 

consimțământul persoanei vizate” – orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

 

autoritate de supraveghere” – Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 

Plaformă online” – pagina de internet dezvoltată în cadrul numelui de domeniu deținut de către Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu  –www.eftimiediamandescu.ro

 

 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

           Există multe tipuri de situații în care suntem în contact cu dumneavoastră și cu datele dumneavoastră personale. De exemplu, colectăm datele personale în următoarele situații:

 • Când comunicați cu noi prin telefon, fax, e-mail, mesagerie vocală, mesagerie text (SMS), formular de contact din cadrul website-ului; Vă recomandăm ca, prin intermediul formularului de contact, să nu transmiteți date despre starea de sănătate, diagnostic, tratamente sau alte asemenea. Orice astfel de informații vor fi furnizate direct în cadrul instituției.
 • Când ne trimiteți orice fel de adresă;
 • Când ne trimiteți dosare pentru participarea la concursurile organizate pentru ocuparea locurilor de muncă vacante
 • Când vă internați

 

Posibili destinatari ai datelor

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, putem utiliza serviciile unor parteneri contractuali. Aceștia pot avea calitatea de Împuterniciți, iar acestora le pot fi furnizate unele date cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le-au asumat față de noi și cu respectarea strictă a instrucțiunilor noastre cu privire la prelucrarea acestor date.

 

Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite și către autorități publice, atunci când există o obligație legală sau contractuală în acest sens, la solicitarea expresă și în scris a acestora sau în cazul în care există suspiciuni privind săvârșirea unei infracțiuni.

 

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri, în baza temeiurilor legale indicate pentru fiecare dintre acestea, astfel cum este detaliat mai jos:

 

 

 

Scopul prelucării

Date cu caracter personal prelucrate

Temeiul prelucrării

Durata prelucrării

Destinatari / Împuterniciți

Oferirea de răspunsuri la întrebările, reclamațiile sau solicitările dumneavoastră adresate prin scrisoare, e-mail, telefon, fax

Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa poștală, voce.

Obligație legală

Pe durata soluționării solicitării, precum și 3 ani de la data soluționării

autorități publice

Monitorizarea spațiilor și/sau a bunurilor

Imagine, localizare

Obligație legală (Legea nr. 333/2006)

30 de zile de la data înregistrării imaginii

Furnizorul sistemului CCTV, firma de pază, autorități publice

Ocuparea locurilor de muncă vacante

Datele conținute în dosarul candidatului, precum și referințe, rezultate teste, notițele recrutorului, semnătura

Interes legitim

Pe durata procesului de angajare, precum și 1 an de la data încheierii acestuia, pentru candidații respinși. Pentru candidații admiși, datele vor fi anexate Dosarului de personal

/

Inițierea contractelor sau executarea contractelor încheiate de Instituție

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

Obligație contractuală

Pe perioada derulării contractului, precum și 3 ani de la data încetării acestuia

autorități publice

Inițierea sau desfășurarea relațiilor dintre Instituție și reprezentanții autorităților publice cu care interacționează în derularea activității curente

Nume, prenume, funcție, telefon, e-mail, semnătură

Obligație legală

Pe perioada derulării activității Instituției

autorități publice

Fișă pacient

Nume și prenume, adresă, CNP, date din Cartea de identitate, vârstă, eventuale alergii, tratamente efectuate, semnătură

Obligație legală

100 ani

Autorități publice

           

 

 

Transferul datelor cu caracter personal în străinătate

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate numai către state din Uniunea Europeană („UE”) sau Spațiul Economic European („SEE”). 

Vă asigurăm că orice transfer realizat de Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca într-un stat membru UE sau SEE va respecta cerințele legale prevăzute în GDPR.

 

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca vă asigură că evaluează și actualizează în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a se asigura că acestea sunt specifice și adecvate pentru a proteja drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În acest sens, Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca a implementat si implementează soluții tehnice pentru menținerea nivelului de securitate la un nivel adecvat care să nu permită existența un breșe de securitate. Totodată, Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca desfășoară periodic sesiuni de pregătire și instruire cu personalul care operează activități suscetibile a interacționa în orice mod cu Datele cu caracter personal.

 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:

 • Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate de Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca și, în caz afirmativ, de a solicita o copie a acestora;
 • Dreptul de a solicita rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete;
 • Dreptul de a obține restricționarea prelucrării, în cazul în care:
 1. considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită Spitalului de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca să verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
 2. prelucrarea este ilegală, însă dumneavoastră nu doriți ca ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate, ci restrângerea utilizării acestor date;
 • în cazul în care Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal pentru scopurile definite, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță sau
 1. v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp necesar pentru a verifica dacă temeiurile legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră;
 • Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate care vă privesc, în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive;
 1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate,
 2. persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu există niciun alt temei juridic pentru continuarea prelucrării,
 • persoana vizată își exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea;
 1. datele au fost prelucrate ilegal;
 2. ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația europeană sau națională sau
 • Dreptul de a vă retrage oricând consimțământul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la bază consimțământul, fără însă a afecta legalitatea activităților de prelucrare realizate până în momentul respectiv;
 • Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
 • Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă;
 • Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat către Spitalul de Psihiatrie Eftimie Diamandescu Bălăceanca într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea are la bază consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și se realizeaza prin mijloace automate;
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru a vă exercita oricare dintre aceste drepturi, pentru a formula cereri sau reclamații, vă rugăm să ne scrieți la adresa Com. Cernica, Bălăceanca, Str. Gării, nr 56, jud. Ilfov, prin e-mail la gdpr@eftimiediamandescu.ro .

 

Puteți contacta Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării datelor cu Caracter Personal la telefon +40.318.059.211 sau email anspdcp@dataprotection.ro sau pe adresa București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30.

 

MODIFICĂRI LA ACEASTA POLITICĂ

Prezenta Politică de Confidențialitate poate suferi modificări și poate fi actualizată de către Spitalul de Psihiatrie Eftmie Diamandescu Bălăceanca, după cum va fi necesar. Spitalul de Psihiatrie Eftmie Diamandescu Bălăceanca va publica în cadrul website-ului versiunea cea mai recentă a Politicii de confidențialitate.

 

Data ultimei actualizări: 28.08.2020

  HP P PH@